17% op de VAA en VU: een nieuwe minimum belastbare grondslag in de vennootschapsbelastingen (

27/08/12

Sinds 1 januari 2012 moeten vennootschappen "autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard" opnemen onder de verworpen uitgaven.

De wettelijke grond is het nieuwe artikel 198, §1, 9° WIB 92 dat aangeeft dat "de kosten van in artikel 65 bedoelde voertuigen ten belope van 17% van het in artikel 36, § 2, bedoelde voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig"geen beroepskosten zijn.

We dachten dat het daarbij zou blijven met een extra verworpen uitgave. Dat is echter niet het geval, want er is artikel 207 al. 2 WIB 92 dat aangeeft dat "geen van deze aftrekken noch compensatie met het verlies van het belastbare tijdperk mag worden verricht op het ... het gedeelte van de winst dat bestemd is voor de uitgaven bedoeld in artikel198, eerste lid, 12° ..."

Dit artikel introduceert een nieuwe minimale belastbare grondslag op de 17% VAA die onder de verworpen uitgaven moeten worden opgenomen.

Raadpleeg het aangifteformulier in de vennootschapsbelastingen voor aanslagjaar 2012 als u zich daarvan wilt vergewissen.

Op pagina 7 in de belastbare grondslag vermeldt het formulier onder code 1206 de "autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard" als belastbaar tegen het normale tarief.

Wil dat zeggen dat het tarief van 33,99% van toepassing is? Nee, want er is het progressief tarief van artikel 215, al. 2 en art. 216 WIB 92.

Dat neemt echter niet weg dat het om een minimale belastinggrondslag gaat die betaald zal moeten worden, zelfs als het bedrijf zwaar in de rode cijfers zit!!

Andere bijzonderheid: zoals we al aangaven, is deze nieuwe bepaling maar van kracht gegaan op 1 januari 2012. Waarom vindt men haar dan al in het aangifteformulier in de vennootschapsbelastingen voor de inkomsten uit 2011?

Gewoon omdat deze aangifte betrekking heeft op aanslagjaar 2012 en omdat alle vennootschappen die hun boekjaar afsluiten voor 31.12.2012 in dat aanslagjaar worden opgenomen en dus worden geviseerd door die verworpen uitgaven en deze minimale belastbare grondslag voor hun verrichtingen tussen 1 januari 2012 en de datum van afsluiting van hun boekjaar.

Voor diegenen die hun rekeningen afsloten op 31.12.2011, is deze nieuwigheid nog van geen tel voor de aangifte die op papier voor 30 augustus en via Biztax voor 29 september moet worden ingediend.

Wees dus waakzaam!
bron : comptaccount

terug