Huwelijk of samenwonen?

10/02/20

Boompje, huisje, kindje, tuintje,... Als cijferprofessional krijgt u ongetwijfeld wel vaker de vraag om raad bij de toekomstplannen van uw klanten. Maar wat zijn nu de fiscale voor- en nadelen van huwen of samenwonen?

KVABB zet ze graag voor u op een rijtje, zodat u uw klanten op een eenvoudige manier kan informeren.

Samenwonen?

Woont u samen op hetzelfde domicilieadres, zonder meer. Dan bent u feitelijk samenwonend.

In dat geval dient elke partner zijn belastingaangifte apart indienen in de personenbelasting en wordt elke partner ook apart belast. Fiscaal gezien is er geen sprake van een band tussen de twee partners. U kunt geen aanspraak maken op voordelen als de huwelijksquotiënt, noch kunt u een loon toekennen aan uw partner. Daarenboven zijn er ook geen voordelen uit een hypothecair krediet. Elke partner dient afzonderlijk rekening te houden met het eigendomsaandeel in de woning.

Feitelijk samenwonen kan echter voordeliger zijn indien één of elk van de partners ouder is met kinderen fiscaal ten laste. U geniet immers van een hoger vrijgesteld deel van uw inkomend gezien u fiscaal beschouwd wordt als alleenstaande. Daarenboven mogen uw kinderen ook meer bijverdienen alvorens ze beschouwd worden als ‘fiscaal niet langer ten laste’.

Heeft u een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan bent u wettelijk samenwonend.

Wettelijke samenwoners worden volledig gelijkgesteld met gehuwden sinds het inkomstenjaar 2004. Deze ingreep in het Wetboek Inkomensbelasting dient er mee voor te zorgen dat bepaalde samenlevingsvormen fiscaal neutraal gemaakt worden.

Bij wettelijk samenwonen worden de inkomsten en de belasting afzonderlijk bepaald, maar wordt u wel degelijk samen met uw partner gezamenlijk belast. De huwelijksquotiënt is van toepassing, u kan een loon toekennen aan een meewerkende partner en de uitgaven met betrekking tot het hypothecair krediet kunnen beter worden verdeeld.

Het grootste nadeel bij wettelijk samenwonen is de voorwaarden voor het verhalen van belastingen. De wetgeving voorziet dat het deel van de belasting die voortkomt uit belastbaar inkomen van één van de wettelijk samenwonende partners uit het inkomen van één van de wettelijke samenwonende partners kan verhaald worden op alle eigen goederen en op de goederen in onverdeeldheid. Het samenlevingscontract waarin het samenwonen wordt geregeld is bij deze niet van tel.

In bepaalde gevallen is er toch sprake van een afzonderlijke belasting. De gemeenschappelijke belasting wordt in het geval van wettelijk samenwonen niet toegepast in het jaar waarop de verklaring tot wettelijke samenwoning plaatsvindt, het jaar volgende op een feitelijke scheiding en voor zover de feitelijke scheiding effectief is blijven duren tijdens dat belastbaar tijdperk en ook in het jaar van de stopzetting van het wettelijk samenwonen.

Stapt u in het huwelijksbootje, dan is er sinds inkomstenjaar 2004 een volledige decumul van uw inkomsten. Concreet: voor de berekening van de inkomstenbelasting worden de inkomsten van de echtgenoten niet langer samengevoegd. Er is nog steeds sprake van één belastingaangifte, maar het belastbaar inkomen en de berekening van de belasting gebeurt gescheiden.

Het is nog steeds mogelijk om inkomsten en/of uitgaven tussen echtgenoten aan elkaar over te dragen.

1.       Het huwelijksquotiënt

Hierbij wordt een deel van de beroepsinkomsten van de ene partner overgedragen aan de andere, indien die zelf weinig beroepsinkomsten heeft. Die gelimiteerde inkomsten mogen slechts 30 procent bedragen van de totale beroepsinkomsten van de twee echtgenoten. Bij een huwelijk wordt een deel van de inkomsten van een partner overgedragen aan de andere en belast aan een lager tarief. Indien die echtgenoot niet wordt belast op de eigen inkomsten, zal dit deel zelfs worden onderwerp zijn van een belastingvrije inkomstenschijf.

2.       Meewerkende echtgenoot

Wanneer de echtgenoot helpt bij het zelfstandig beroep van de andere echtgenoot is het mogelijk om die echtgenoot een loon toe te kennen. Die moet overeenstemmen met een normale vergoeding voor het geleverd werken en is beperkt tot 30 procent van de inkomsten van de zelfstandige echtgenoot. Kunt u bewijzen dat het aandeel recht geeft op een groter deel dan kan de ‘meewerkende’ echtgenoot een verloning krijgen die groter is dan 30 procent. Dit kan zorgen voor een verlaging van de fiscale last van een koppel.

 

3.       Fiscaal voordeel uit een hypothecaire lening

Hierin zijn twee situaties mogelijk:

a.       Verdeling van de interesten en/of terugbetaling van kapitaal tussen de 2 echtgenoten dient te worden geoptimaliseerd, zonder dat er rekening wordt gehouden met ieders eigendomsaandeel in het goed.

b.       Wanneer één van de huwelijkspartners geen professionele inkomsten kan er dan in principe geen aanspraak worden gemaakt op voordelen, aangezien die uitgaan van het bestaan van inkomsten. De partner zonder inkomsten kan dan eventueel wel voordeel halen op basis van de fiscale overdracht van inkomsten uit het huwelijksquotiënt of door de toekenning van een loon als meewerkende echtgenoot.

Let op: hoofdelijke aansprakelijkheid voor belastingsinning!

Een gemeenschappelijke belasting betekent ook hoofdelijke aansprakelijkheid voor de fiscale schulden. De wet voorziet dat de belasting of het deel van de belasting dat voortvloeit uit het belastbaar inkomen van één van de echtgenoten, en dat ongeacht het huwelijksstelsel, verhaald kan worden op alle eigen goederen en op het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten.

In bepaalde gevallen wordt u als gehuwd koppel toch afzonderlijk belast.  Echtgenoten worden niet  gemeenschappelijk belast in het jaar van de huwelijksvoltrekking, het jaar dat volgt op het jaar waarin zich een feitelijke scheiding heeft voorgedaan en voor zover de feitelijke scheiding effectief is blijven duren tijdens dat belastbaar tijdperk en ook in het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van de scheiding van tafel en bed.

 

 


terug