Onroerend goed in het buitenland

HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)
31/10/19 Van 19:30 tot 22:30 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Rosanne VAN GAEL

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 25 €

Voor meer informatie

Isabelle (isabelle@kvabb.org)

Beschrijving


Sinds het openstellen van de landsgrenzen is de vrees om een woning in het buitenland aan te kopen volledig verdwenen. Een woning in Europa of een derde land behoren tot de mogelijkheden. Tijdens dit seminarie wordt onderzocht wat de fiscale gevolgen zijn van de aankoop, het bezit en de vererving van onroerend goed in het buitenland.
Veelal wordt de aankoop van een onroerend goed gelegen in het buitenland gefinancierd door een externe lening. Dan is de vraag of de betaalde interesten aftrekbaar zijn van het belastbaar onroerend inkomen in het land waarin het aangekochte onroerend goed gelegen is, dan wel in België? Maakt het een verschil of de lening bij een Belgische of bij een buitenlandse bankinstelling werd aangegaan? Kan de aankoop van een buitenlands onroerend goed, gefinancierd met een hypothecaire lening, in België recht geven op een belastingvermindering? Met welke aandachtspunten moet rekening gehouden worden indien de aankoop van het buitenlands onroerend goed gebeurt via een vennootschapsstructuur (een Belgische vennootschap, een lokale vennootschap of een vennootschap gevestigd in een derde land)?
Ook het bezit van buitenlands onroerend goed wordt besproken. Hoe worden periodieke inkomsten uit buitenlands onroerend goed belast? Wat is terzake de rol van de dubbelbelastingverdragen? In 2014 werd België een eerste maal veroordeeld door het Hof van Justitie voor het belastingregime voor buitenlandse niet-verhuurde onroerende goederen. Naar aanleiding van dit arrest heeft de administratie medio 2016 een circulaire gepubliceerd waarin wordt bepaald dat het onroerend inkomen kan worden bepaald aan de hand van de huurwaarde. Begin 2018 werd België opnieuw veroordeeld. Aanleiding tot het geschil was ditmaal een verhuurd onroerend goed. Dringt een aanpassing van de Belgische wetgeving zich op?
Mag de Belgische belastingambtenaar zich naar het buitenland begeven om er ter plaatse inlichtingen in te winnen over de huurwaarde? Of bestaat er automatische gegevensuitwisseling tussen de buurlanden onderling?
Tenslotte wordt nagegaan wat er gebeurt op het vlak van successierechten indien de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner een in het buitenland gelegen onroerend goed bevat. Zijn er landen waarmee België een overeenkomst tot voorkoming van dubbele belasting inzake successierechten heeft afgesloten? Hoe wordt de heffingsbevoegdheid in dat geval geregeld?


Programma:
19.00u. Onthaal
19.30u. Start seminarie
21.00u. Pauze
22.30u. Einde seminarie

Locatie

HUIS VAN DE BOUW
Tramstraat 59
9052 GENT (ZWIJNAARDE)terug

Erkenning