De beroepsaansprakelijkheid van de boekhouder - accountant

WEBINAR
ANTWERPEN
26/04/21 Van 19:00 tot 22:00 Aantal vormingsuren: 3 Spreker: Werner NIEMEGEERS

Deelnameprijs en inschrijven

Prijs leden: 0 €
Prijs niet leden: 100 €
Prijs stagiair lid: 30 €

Voor meer informatie

Kristel (kristel@kvabb.org)

Beschrijving


De inschrijvingen zijn gesloten. U kan niet meer inschrijven. (kristel@kvabb.org)

De beroepsaansprakelijkheid van de boekhouder-accountant in het kader van het nieuwe WVV en de antiwitwasbepalingen. Beter voorkomen dan genezen!
Ook in de advieswereld komen aansprakelijkheidsvorderingen steeds frequenter voor.
De afgelopen jaren legt de overheid steeds meer taken op aan de cijfermatige beroepsbeoefenaars, taken die in sommige gevallen ook hun aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen.
Heeft de cijfermatige beroepsbeoefenaar een resultaats- of een middelenverbintenis ten aanzien van zijn klant? Het onderscheid is vaak moeilijk af te lijnen, maar wel belangrijk. Bij een middelenverbintenis volstaat het zijn best te doen als een voorzichtig handelend professional, hetgeen echter niet volstaat voor een resultaatsverbintenis.
Wij onderzoeken aan de hand van concrete casussen (en de beperkte rechtspraak) of er sprake is van een resultaatsverbintenis.
De opdrachtbrief is een belangrijk stuk bij deze kwalificatie. Tevens besteden we veel aandacht aan de in acht te nemen beschermingsmaatregelen om u te vrijwaren tegen uw aansprakelijkheid. Ook de regels van het beroepsgeheim komen uitvoerig aan bod.
We gaan dieper in op een aantal recente maatregelen van meldingsplichten die de afgelopen jaren opgelegd werden aan de cijfermatige beroepsbeoefenaars in het kader van de witwaswetgeving en de verplichte melding van vennootschappen waarvan de continuïteit in gevaar is (artikel XX.23 WER).

Programma:
18.30u. Onthaal
19.00u. Start webinar
20.30u. Pauze
22.00u. Einde webinar

Locatie

WEBINAR
ANTWERPENterug

Erkenning